Over ons

Vanuit de katholieke identiteit, vinden wij plezier in leven en leren, verantwoordelijkheid en respect voor jezelf, anderen en de wereld om je heen belangrijke waarden. Naast onze katholieke identiteit is er binnen Crescendo ook ruimte voor andere godsdienstige en levensbeschouwelijke opvattingen. Wederzijds respect hierin is van wezenlijk belang.

Ieder kind is anders, ieder kind telt en ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen wijze. Wij vinden het belangrijk zoveel mogelijk bij deze verschillen aan te sluiten en ons onderwijs daarop af te stemmen. Door de invoering van handelingsgericht werken, kijken wij nog meer naar wat er voor kinderen nodig is en sluiten wij daar bij aan.
Lees hier meer...

Met behulp van groepsoverzichten en groepsplannen krijgen wij zicht op de kansen en mogelijkheden van de kinderen. De ontwikkeling van de basisvaardigheden van taal, rekenen, lezen en schrijven vinden wij zeer belangrijk. Daar wordt dan ook een groot deel van onze onderwijstijd aan besteed. Wij hechten veel waarde aan zelfstandigheid van kinderen.

Om te zorgen dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen, willen wij hen rust en structuur bieden. Dat doen wij door duidelijke regels en afspraken te maken voor en met kinderen, die voor iedereen helder moeten zijn. Deze regels en afspraken zijn zoveel mogelijk positief geformuleerd en moeten de veiligheid en geborgenheid van
Lees hier meer...

alle betrokkenen waarborgen. Naast de cognitieve ontwikkeling hebben wij ook oog voor de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Door middel van speciale lessen en protocollen leren wij kinderen hoe zij met elkaar om dienen te gaan. Kinderen zitten samen op school en leren met elkaar en van elkaar. 

Door middel van het leerlingvolgsysteem volgen wij de cognitieve ontwikkeling van kinderen. Kinderen die hierin opvallen doordat zij laag scoren krijgen aparte begeleiding. Deze begeleiding kan met inzet van de inter begeleider gerealiseerd worden. Wij willen ons de komende jaren nog meer richten op kinderen die met weinig
Lees hier meer...

inspanning de leerstof tot zich nemen.  Wij hanteren een systeem van zelfstandig werken, dat binnen de gehele school zichtbaar is en dat in de groepen 1-2 al aangeleerd wordt. Op momenten dat kinderen geheel zelfstandig werken, besteedt de leerkracht aandacht aan leerlingen die meer hulp nodig hebben. Coöperatieve werkvormen worden toegepast en zullen de komende jaren meer aandacht krijgen. Binnen de verschillende wereldoriënterende vakken en de thema’s van de jongste groepen zijn deze werkvormen het meest zichtbaar.

Samen met ouders leveren wij een bijdrage aan de opvoeding van kinderen. Daarom willen wij ouders zoveel mogelijk betrekken bij de school. Ouders zijn onze gesprekpartners als het gaat om de ontwikkeling van kinderen. Naast de vaste overlegmomenten, roepen wij regelmatig de hulp in van ouders voor diverse activiteiten in en buiten school.