Over Ons

Wij zijn een katholieke basisschool in Almere, Muziekwijk. Op Crescendo leren de kinderen op een betekenisvolle en uitdagende manier verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces, zodat ze kunnen groeien en vol vertrouwen zichzelf kunnen zijn. Wij vinden het belangrijk om samen te werken met ouders en kinderen.

School

 

Ieder kind is anders, ieder kind telt en ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen wijze. Wij vinden het belangrijk zoveel mogelijk bij deze verschillen aan te sluiten en stemmen ons onderwijs daar op een betekenisvolle en handelingsgerichte wijze op af. Onze school wil een inspirerende plek in de wijk zijn, broedplaats van talent waar kinderen gevormd en voorbereid worden op de toekomst! Hiermee willen we een plek van betekenis zijn voor kinderen en hun ouders en verbinding maken met de wereld om ons heen.

Kind

 

Vanuit de katholieke identiteit, vinden wij plezier in leven en leren, verantwoordelijkheid en respect voor jezelf, anderen en de wereld om je heen belangrijke waarden. Naast onze katholieke identiteit is er binnen Crescendo ook ruimte voor andere godsdienstige en levensbeschouwelijke opvattingen. Wederzijds respect hierin is van wezenlijk belang.

 
 

Ouders

 

Wij zien onderwijs en opvoeding als een gezamenlijke taak van ouders en school. De kwaliteit van onderwijs
en opvoeding van kinderen is gebaat bij daadwerkelijke ouderbetrokkenheid bij de school.
Op verschillende gebieden zijn ouders op onze school actief. Wij streven naar een open, enthousiaste relatie
met de ouders waarin communicatie van essentieel belang is.

 

Visie

leder kind is anders, ieder kind telt en ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen wijze.

Wij vinden het belangrijk zoveel mogelijk bij deze verschillen aan te sluiten en stemmen ons onderwijs daar op een betekenisvolle en handelingsgerichte wijze op af.
Kinderen zitten samen op school en leren met en van elkaar. Om te zorgen dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen als zelfstandig individu en als onderdeel van een groep, besteden wij veel aandacht aan de sociaal- emotionele ontwikkeling en een positief, veilig en prettig leef- en werkklimaat.

Missie

Crescendo staat voor:

“Samen Sterker worden, groter worden, groeien! Zoveel kinderen, zoveel talenten!”
Ons motto weerspiegelt de ideeën van waaruit wij met onderwijs bezig willen zijn.

KBS Crescendo is een school met kinderen, ouders en teamleden; ieder met hun eigen waardevolle inbreng en talenten. Onze doelstelling is een veilige leeromgeving bieden waarbinnen gedifferentieerd, betekenisvol en inspirerend onderwijs wordt gegeven en waarbij de natuurlijke nieuwsgierigheid wordt geprikkeld.

Katholieke identiteit

 

De katholieke grondslag impliceert dat we aandacht hebben voor álle leerlingen. We houden rekening met verschillen tussen leerlingen en accepteren dat die verschillen er zijn. De katholieke grondslag houdt verder in dat we aandacht hebben voor ‘de mens als geheel’. Dat vindt zijn weerslag in het leerproces. Vanuit het katholieke geloof leren we de kinderen zorg te hebben voor elkaar en hun omgeving en elkaar te respecteren. Deze waarden laten we terugkomen in onze omgang met elkaar. Bij dit alles gaan we er vanuit dat de school een gemeenschap is die niet alleen bestaat uit leerlingen en leerkrachten. Ook ondersteunend personeel, ouders, stagiaires en andere betrokkenen maken deel uit van de gemeenschap die wij ‘school’ noemen.
De katholieke grondslag van onze school sluit niet uit dat de school ook bezocht wordt door kinderen die niet katholiek zijn. Wel dienen de ouders bij inschrijving aan te geven dat ze de katholieke uitgangspunten respecteren. Door het ondertekenen van het inschrijfformulier wordt dit vastgelegd. Daarbij gaat het om christelijke feesten en gebeurtenissen die gebaseerd zijn op het kerkelijk jaar en die soms worden georganiseerd in samenwerking met de plaatselijke parochie. Dit betekent concreet dat alle kinderen bij ons op school deelnemen aan de catecheselessen en Katholieke vieringen in de kerk. Uiteraard worden de kerkelijke feestdagen van andere godsdiensten ook gerespecteerd. Binnen het gebied ‘geestelijke stromingen’ komen die godsdiensten expliciet aan de orde zonder daarover te oordelen.